ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     การปกครองของ อบต. 

การปกครองของ อบต.
การปกครองของ อบต.  

การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เต็มทั้ง  10  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านคู                       หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งหนองแหวน                               

หมู่ที่ 2  บ้านหนองไผ่           หมู่ที่ 7  บ้านหนองดุม

หมู่ที่ 3  บ้านมะเกลือ             หมู่ที่ 8  บ้านหนองโพธิ์

หมู่ที่ 4  บ้านโกรกกระสัง      หมู่ที่ 9  บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 5  บ้านมะค่า                 หมู่ที่ 10  บ้านจันทร์ดุม


บุคลากรหรือผู้นำชุมชน

 

ตารางที่  1  แสดงข้อมูลผู้นำชุมชนในตำบลมะค่า  (คน)

 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ วันที่  30 เมษายน 2552


ประชากร

ตำบลมะค่ามีประชากรทั้งสิ้น  4,115  คน  แยกเป็นชาย  2,024  คน  หญิง  2,091  คน

               - ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย  0.12 คน/ไร่ หรือ 75 คน/ตารางกิโลเมตร

               - อัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีร้อยละ  -

               - จำนวนครัวเรือน  1,094 ครัวเรือน

               - ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย  4 คน/ครัวเรือน


ตารางที่  2 แสดงข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน (คน)


 


 

* หมายเหตุ:  ข้อมูลตามฐานจำนวนประชากรสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอโนนไทย ณ เดือนมีนาคม 2552

 

 

 

 

 

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.196.110.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,057,152
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-761-800  Fax : 044-761-801
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.