ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  วิสัยทัศน์ของ อบต.มะค่า คือ  โครงสร้างพื้นฐานดี   มีคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า การศึกษามีคุณภาพ

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     การปกครองของ อบต. 

การปกครองของ อบต.
การปกครองของ อบต.  

การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา


แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เต็มทั้ง  10  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1  บ้านคู                       หมู่ที่ 6  บ้านทุ่งหนองแหวน                               

หมู่ที่ 2  บ้านหนองไผ่           หมู่ที่ 7  บ้านหนองดุม

หมู่ที่ 3  บ้านมะเกลือ             หมู่ที่ 8  บ้านหนองโพธิ์

หมู่ที่ 4  บ้านโกรกกระสัง      หมู่ที่ 9  บ้านหนองกระทุ่ม

หมู่ที่ 5  บ้านมะค่า                 หมู่ที่ 10  บ้านจันทร์ดุม


บุคลากรหรือผู้นำชุมชน

 

ตารางที่  1  แสดงข้อมูลผู้นำชุมชนในตำบลมะค่า  (คน)

 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูล  ณ วันที่  30 เมษายน 2552


ประชากร

ตำบลมะค่ามีประชากรทั้งสิ้น  4,115  คน  แยกเป็นชาย  2,024  คน  หญิง  2,091  คน

               - ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย  0.12 คน/ไร่ หรือ 75 คน/ตารางกิโลเมตร

               - อัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีร้อยละ  -

               - จำนวนครัวเรือน  1,094 ครัวเรือน

               - ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย  4 คน/ครัวเรือน


ตารางที่  2 แสดงข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามหมู่บ้าน (คน)


 


 

* หมายเหตุ:  ข้อมูลตามฐานจำนวนประชากรสำนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอโนนไทย ณ เดือนมีนาคม 2552

 

 

 

 

 

 

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.10.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 721,946
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-761-800  Fax : 044-761-801
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.