ผู้บริหารและบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนงาน/งบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงบประมาณ
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานกิจการสภา
งานการศึกษา
การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
งานทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน
งานสังคมสงเคราะห์
งานสิ่งแวดล้อม
งานด้านสาธารณสุข
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ผู้บริหารและบุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง อบต.
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
การดำเนินงานเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
มาตรการการลดใช้พลังงาน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน/งบประมาณ
ข้อบัญญัตงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งานตรวจสอบภายใน
งานควบคุมภายใน
งานบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานการติดตามดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ(LPA)
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/หรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเชิญชวน/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานตรวจสอบพัสดุ/ประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ/ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประจำปี
งานจัดเก็บรายได้
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งานภาษีป้าย
งานทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มต่างๆ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระเบียบกองทุน
คณะกรรมการกองทุน
แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมโครงการต่างๆ
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มะค่า
งานกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
ประกาศสภาขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา
งานการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลลานกีฬา สนามกีฬา
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
การปฏิบัติงาน/ให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แจ้งตอบกลับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
การส่งเสริมความโปร่งใส
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
งานทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานสังคมสงเคราะห์
งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานเบี้ยยังชีพผู้พิการ
งานเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
สินค้า OTOP
กลุ่มอาชีพ
งานสิ่งแวดล้อม
ฐานข้อมูลตลาด
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.
กิจกรรมลดฝุ่น PM2.5
งานด้านสาธารณสุข
โรคติดต่อโรคอุบัติใหม่
การจัดการขยะ
การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ภาพถ่ายโครงการ
เมนูทางขวา
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
คำสั่งมอบอำนาจปฏบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
คำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัด
คำสั่งมอบอำนาจปลัดปฏิบัติราชการแทนนายก
ข้อมูล ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ)
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงสร้าง อบต.
หัวหน้าส่วน
รายงานการประชุมสภาฯ
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การร้องเรียนการทุจริต
รักษาความสงบ
ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน อบต.มะค่า
นายก อบต.

นายณรงค์ พลล้ำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โทรศัพท์ : 084-3017149
ปลัด อบต.

นายพลทัต คูสกุลภัทรพงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า โทรศัพท์ : 082-5324287
สายตรงผู้บริหาร
Facebook อบต.
การให้บริการ
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คำสั่งบริหารงานบุคคล
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2567
รวมลิงค์ต่างๆ
ข้อมูล ITA
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.221.73.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,967,781

รักษาความสงบ
ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-002106 (สำนักปลัด) / 044-002107(กองคลัง)
Email : Makhasao2018@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์